virtual hosts на apache в Kubuntu

За създаването на нови вируални хостове в кубунту се предполага че има работещо Apache. Има две папки, в които се намират конфигурационните файлове за това (т.е.конфигурационниа файл се намира в едната папка, а в другата се прави само линк към него). Тези две папки са:

/etc/apache2/sites-available/
/etc/apache2/sites-enabled/

В папкта sites-available има подразбиращ се конфигурационен файл default, който може да се копира и да се промени според изискванията за новиа виртуален хост.

Ето един примерен файл създаден в sites-available: test.lan

<VirtualHost *>
ServerName test.lan
ServerAdmin test@gmail.com

DocumentRoot /var/www/test.lan/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2’s default start page
# in /apache2-default/, but still have / go to the right place
#RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
</Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory „/usr/lib/cgi-bin“>
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On

Alias /doc/ „/usr/share/doc/“
<Directory „/usr/share/doc/“>
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>

</VirtualHost>

След това трябва да се съзададе линк към този файл в папката sites-enabled

$cd /etc/apache2/sites-enabled/

$sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/test.lan test.lan

За да бъде открит хоста е необходимо да се добави името на хоста в hosts файла:

/etc/hosts

Необходимо е на реда където се намира:

127.0.0.1 localhost

да се добави името на новия виртуален хост

127.0.0.1 localhost test.lan

Като на края разбира се е необходимо да се рестартира Apache сървъра

sudo /etc/init.d/apache2 reload

или

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Специално за Убунту базираните дистрибуции има и по лесен начин за пускане и спиране на виртуалне хост.

пускане на виртуален хост:

sudo a2ensite test.lan

спиране на виртуален хост:

sudo a2dissite test.lan

Информация за това може да се намери на много места, ето едно от тях:

http://www.debuntu.org/2006/02/22/7-virtual-hosting-using-apache-2

Advertisements

updatedb в kubuntu

Едно дразнещо нещо забелязах в Кубунту и то е, че всеки ден се пуска updatedb без аз да съм поискал това. Аз не използвам толкова често locate за да имам нужда от актуално състояне на базата от данни на locate. А и когато ми се наложи да търся винаги мога преди това да си я update-на ръчно, вярно е че ше стане по-бавно, но аз предпочитам този начин. Това със сигурност беше някакъв крон, порових се малко в интернет и открих начин да му оказвам да се пуска месечно. единственото което трабва да се направи е да се премести крона за updatedb от дневно изпъленение на месечно изпълнение:

cd /etc/cron.daily

sudo mv slocate ../cron.monthly/

Това е 🙂