Инсталиране на Google Chromium browser в Убунту (Ubuntu)

Днес си инсталирах Gogole Chromium browser на Linux (Kubuntu).

За тези които искат да го пробват ето как:

Редактира се файала с хранилищата (repositories)

/etc/apt/sources.list

добавят се следните 2 реда:

deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main

Под конзола:

sudo apt-get update

Разбира се липсват ключовете:

W: GPG error: http://ppa.launchpad.net jaunty Release: The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 5A9BF3BB4E5E17B5

За това се генерира ключа:

sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 5A9BF3BB4E5E17B5

след успешното импортиране се показва:

Executing: gpg –ignore-time-conflict –no-options –no-default-keyring –secret-keyring /etc/apt/secring.gpg –trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg –keyring /etc/apt/trusted.gpg –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 5A9BF3BB4E5E17B5
gpg: requesting key 4E5E17B5 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 4E5E17B5: public key „Launchpad PPA for chromium-daily“ imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)

Отново се изпълнява:

sudo apt-get update

Инсталира се стандартно за дебиан базирани дистрибуции:

Името на пакета е chromium-browser, а не chromium, което е някаква игра която си инсталирах като не знаех името на пакета 🙂

sudo apt-get install chromium-browser
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following NEW packages will be installed:
chromium-browser
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 16.7MB of archives.
After this operation, 39.5MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ppa.launchpad.net jaunty/main chromium-browser 3.0.182.1~svn20090525r16857-0ubuntu1~ucd1~jaunty [16.7MB]
100% [1 chromium-browser 1036035/16.7MB 6%]
Fetched 16.7MB in 13s (1241kB/s)
Selecting previously deselected package chromium-browser.
(Reading database … 198852 files and directories currently installed.)
Unpacking chromium-browser (from …/chromium-browser_3.0.182.1~svn20090525r16857-0ubuntu1~ucd1~jaunty_i386.deb) …
Setting up chromium-browser (3.0.182.1~svn20090525r16857-0ubuntu1~ucd1~jaunty) …

Това е! 🙂

пуска се с:

chromium-browser

новината за нейтив поддръжка прочетох тук

http://www.ghacks.net/2009/05/26/google-browser-chromium-alpha-for-linux/

Advertisements

Създаване на PDF от снимки под Линукс (Кубунту)

Снимах си една книжка и стигнах до проблема да създам PDF файл от тези снимки. Първоначално се насочих към GS (ghost script), но има много по лесен начин за това. Използването на convert. Разбира се тази програма не върви стандартно с дистрибуцията и е необходимо да се инсталира допълнителен пакет.

The program ‘convert’ can be found in the following packages:
* imagemagick
* graphicsmagick-imagemagick-compat
Try: sudo apt-get install <selected package>
bash: convert: command not found

Аз използвах imagemagick.

sudo apt-get install imagemagick

И разбира се начинът, по който се прави конверирането:

convert *.jpg test.pdf

източникът е http://bitprison.net/jpg_to_pdf

virtual hosts на apache в Kubuntu

За създаването на нови вируални хостове в кубунту се предполага че има работещо Apache. Има две папки, в които се намират конфигурационните файлове за това (т.е.конфигурационниа файл се намира в едната папка, а в другата се прави само линк към него). Тези две папки са:

/etc/apache2/sites-available/
/etc/apache2/sites-enabled/

В папкта sites-available има подразбиращ се конфигурационен файл default, който може да се копира и да се промени според изискванията за новиа виртуален хост.

Ето един примерен файл създаден в sites-available: test.lan

<VirtualHost *>
ServerName test.lan
ServerAdmin test@gmail.com

DocumentRoot /var/www/test.lan/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2’s default start page
# in /apache2-default/, but still have / go to the right place
#RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
</Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory „/usr/lib/cgi-bin“>
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On

Alias /doc/ „/usr/share/doc/“
<Directory „/usr/share/doc/“>
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>

</VirtualHost>

След това трябва да се съзададе линк към този файл в папката sites-enabled

$cd /etc/apache2/sites-enabled/

$sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/test.lan test.lan

За да бъде открит хоста е необходимо да се добави името на хоста в hosts файла:

/etc/hosts

Необходимо е на реда където се намира:

127.0.0.1 localhost

да се добави името на новия виртуален хост

127.0.0.1 localhost test.lan

Като на края разбира се е необходимо да се рестартира Apache сървъра

sudo /etc/init.d/apache2 reload

или

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Специално за Убунту базираните дистрибуции има и по лесен начин за пускане и спиране на виртуалне хост.

пускане на виртуален хост:

sudo a2ensite test.lan

спиране на виртуален хост:

sudo a2dissite test.lan

Информация за това може да се намери на много места, ето едно от тях:

http://www.debuntu.org/2006/02/22/7-virtual-hosting-using-apache-2

updatedb в kubuntu

Едно дразнещо нещо забелязах в Кубунту и то е, че всеки ден се пуска updatedb без аз да съм поискал това. Аз не използвам толкова често locate за да имам нужда от актуално състояне на базата от данни на locate. А и когато ми се наложи да търся винаги мога преди това да си я update-на ръчно, вярно е че ше стане по-бавно, но аз предпочитам този начин. Това със сигурност беше някакъв крон, порових се малко в интернет и открих начин да му оказвам да се пуска месечно. единственото което трабва да се направи е да се премести крона за updatedb от дневно изпъленение на месечно изпълнение:

cd /etc/cron.daily

sudo mv slocate ../cron.monthly/

Това е 🙂

Свързване към криптирана wifi в Kubuntu

Как да се свъжем към криптирана wifi мрежа през Kubuntu? Това, което правя аз е да редактирам файла, който е за мрежовите интерфейсите:

/etc/network/interfaces

трябва да се добави към края на файла:

# WPA GENERAL
iface ath0 inet dhcp
wpa-ssid SSID_NAME
wpa-key_mgmt WPA-PSK
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-psk KEY
wpa-driver wext
auto ath0

където ath0 е интерфейса за безжичната мрежа (възможно е при други карти да е различно, например: wlan0, ra0), SSID_NAME – името на мрежата, KEY – е ключът за тази мрежа.

за съжаление при мен не тръгва автоматично тази настройка и е необходимо да рестартирам мрежата ръчно:

sudo /etc/init.d/networking restart

При мен съществува странен ‘проблем’, че не мога да се свържа към мрежи, които нямат криптиране или са с WEP криптиране (което никога не използвайте, ако имам време ще обясня в някой друг пост защо). Ако някой друг е имал подобен проблем и го е разрешил моля да коментира как е разрешил този ‘проблем’.

Ето и два линкa, от които може да се видят още примери за настройка на wifi:

линк 1

линк 2